Forsikring

Advokatkontoret har obligatorisk sikkerhetsstillelse som dekker yrkesansvaret.

Hva sikkerheten dekker:

Sikkerheten dekker erstatningsansvar advokaten pådrar seg ved utøvelsen av advokatvirksomheten.

Sikkerheten dekker ikke deltakeransvar i ansvarlig selskap for erstatningsansvar som selskapet pådrar seg ved advokatvirksomhet, når minst en av selskapets advokater er solidarisk ansvarlig med selskapet etter domstolloven § 232 første til fjerde ledd.

Sikkerheten dekker ikke ansvar som advokaten etter bestemmelse i eller i medhold av annen lov har stilt annen sikkerhet for.

Kontaktinformasjon til vår sikkerhetsstiller finner du her

Det er adgang til å få prøvet om det foreligger brudd på god advokatskikk og salærets størrelse. Informasjon og vilkår for ordningen finner du her